S T O P

Geacht lid van de Europese Raad voor Landbouw en Visserij, lees alstublieft hetvolgende:

Betr.: Richtlijn Softwarepatenten A-Item op landbouwraad

Image No Patents
Tijdens de ontmoeting van de Landbouwraad op dinsdag en woensdag wordt waarschijnlijk de richtlijn COM 2002/0047 (COD) "Over de patenteerbaarheid van computer-geïmplementeerde uitvindingen" (Software patentenrichtlijn) op het laatste moment op de lijst van A-items geplaatst.

Deze lijst hoeft u niet te accepteren.

Maakt u alstublieft bezwaar als de Voorzitter van de Raad om bevestiging van de agenda vraagt (aan het begin) en vraag hem het softwarepatentenrichtlijn van de lijst van A-items te verwijderen.

Het Reglement van de Raad bepaalt dat een voorlopige agenda 14 dagen vantevoren wordt verzonden. In dit geval is de softwarepatenten-richtlijn niet eerder dan twee werkdagen van te voren op de agenda geplaatst.

Volgens Artikel 3, punt 7-8 van het Reglement van de Raad, is het genoeg als een land bezwaar maakt tegen dit late opvoeren, en steun voor verwijdering kan worden verwacht van meerdere landen.

De voorgestelde tekst heeft geen gekwalificeerde meerderheid. Hij is op de agenda geplaatst op basis van discutabele interpretaties van, dan wel in strijd met de Reglementen van de Raad.

  1. De Nederlandse regering is door haar parlement verplicht haar steun in te trekken. Een voorstel kan niet worden aangenomen zonder een stemming, en, als er wordt gestemd, moet het Nederlandse voorzitterschap zich onthouden van stemming. Als het Nederlandse voorzitterschap zich niet onthoudt kan minister Brinkhorst een motie van wantrouwen tegemoetzien, en worden ontslagen. Dit betekent dat, gegeven de volgehouden tegenstand van Spanje, Italië, België en Oostenrijk, zelfs zonder de onthouding van Polen, het huidige voorstel van de Raad niet langer een gekwalificeerde meerderheid heeft.
  2. Op 19 mei en op 16 november heeft de Poolse regering verklaard dat ze het voorstel van de Raad niet kan steunen. Niettemin heeft de Poolse EU-minister, die niet is belast met het dossier, tot nu toe onder druk van het voorzitterschap van de Raad nagelaten de besluiten van de Poolse regering uit te voeren.
  3. Het voorstel van de Raad is door alle fracties in de Duitse Bondsdag bekritiseerd als zijnde onvoldoende. Zoals de inter-fractie resolutie van 30 november 2004 aanduidt, voldoet het niet aan de eisen van helderheid en gebalanceerdheid waaraan een voorstel met een dergelijk belang moet voldoen.
  4. De Letse regering heeft in een unilaterale verklaring duidelijk gemaakt dat ze de voorgestelde tekst niet ondersteunt. De Franse en Hongaarse regeringen hebben ook bedenkingen uitgesproken. In Slovenië, Slowakije, Portugal en Hongarije is er haast geen steun voor softwarepatenten waar dan ook in industrie of regering, behalve in de kleine cirkel die de patentwerkgroep van de Raad domineert.
  5. Een nieuwe stemming is nodig omdat de Reglementen van de Raad een gekwalificeerde meerderheid vereisen op het moment van de formele aanname van een Gemeenschappelijk Standpunt. Een politiek akkoord kan alleen worden aangenomen als het wordt ondersteund door een gekwalificeerde meerderheid van de regeringen op het moment van stemming. Aanname als A-Item betekend aanname zonder discussie, niet zonder stemming. Er kan geen sprake zijn van aanname zonder stemming.
  6. De verandering van de stemgewichten op 1 november betekent dat het voorstel van de Raad geen gekwalificeerde meerderheid heeft als Nederland of Polen zich onthoudt van stemming.
  7. De toelichtende documenten bij het voorstel van de Raad kwamen pas zeer recentelijk beschikbaar, zodat op het moment van deze Raad slechts de helft van de periode van zes weken gereserveerd voor consultatie van nationale instellingen zal zijn verstreken. Het inlassen van een spoedzitting in het Nederlands parlement na de COREPER-ontmoeting van 15 december toont het belang van deze consultatieperiode aan. Deze tekst verwerpt essentiële amendementen van het Europees Parlement met het argument dat ze "onverenigbaar zijn met de TRIPS-overeenkomst" of dat ze de "gangbare praktijk" niet weerspiegelen. Deze argumenten zijn nieuw, niet gedekt door enig politiek akkoord en in strijd met resoluties van het Duitse Parlement, en kunnen dus niet worden aangenomen zonder een stemming.
  8. Het protocol over de Rol van Nationale Parlementen in de Overeenkomst van Amsterdam moedigt expliciet de deelname aan van nationale parlementen aan het wetgevende proces van de EU. Het sluit de Raad van Ministers niet uit. Bijgevolg zouden pogingen om de integratie van standpunten van verscheidene (NL, DE) parlementen te verhinderen illegitiem zijn.

De softwarepatentrichtlijn veroorzaakt grote problemen voor de Raad omdat de Raad de kat bij de melk heeft gezet. De "Intellectueel Eigendom (Patent) Werkgroep" bestaat uit dezelfde nationale patentbeleidsmakers die in eigen persoon ook het Europees patentbureau besturen. Zij zijn niet bereid geweest op een constructieve manier met de voorgeschotelde vraagstukken om te gaan. Ze hebben de substantiële amendementen van het Europees Parlement genegeerd, zonder rechtvaardiging en zonder tegemoet te komen aan de problemen van economisch beleid die het Parlement probeerde op te lossen. Ze hebben in feite slechts hun vorige overeenkomst van november 2002 herformuleerd, waarin zij de recente uitgangspunten van het Europees Patentbureau herhalen. Deze uitgangspunten laten, eens in werking, een monopolisatie van methoden van zakendoen, algoritmes, datastructuren, en proces-beschrijvingen mogelijk op dezelfde manier als in de VS, zonder enige daadwerkelijke beperking. De kloof tussen deze uitgangspunten en het voorstel van het Parlement is zo groot dat deze niet kan worden overbrugd in een tweede lezing. De Raad moet nog beginnen met een echte eerste lezing, en een tekst afleveren die ten minste enige bereidheid toont de problemen aan te pakken. Nu is het moment voor het nemen van deze eerste stap te nemen. Als de Raad deze stap niet neemt in haar eerste lezing, dan is het onwaarschijnlijk dat de richtlijn ergens raakt in de volgende stappen van het medebeslissingsproces.

Samengevat:

  • Het huidige Voorstel van de Raad kan niet worden aangenomen als A-item, en er is geen reden voor eender welke minister in de Landbouwraad het aan te nemen.
  • Elke poging dit voorstel in zijn huidige vorm aan te nemen is uitermate gevaarlijk voor de Informatiemaatschappij en democratie in de EU, en onverenigbaar met de Reglementen van de EU Raad.

Hoogachtend,Verdere informatie is te vinden op:

Indien u niet onze minister voor visserij en landbouw bent, ga dan verder.